kr 68,00

PROMEISTER BRAKE CLEANER

Varekode
PRO-517063
På lager
PROMEISTER BRAKE CLEANER
  • Gratis frakt ved kjøp over 499 kr
  • Normal leveringstid: 1-5 dager
  • "Hent i butikk" neste dag ved bestilling før kl. 14.00
  • Les mer om leveringsvilkår her: Frakt og Levering

For smøring og beskyttelse av plastikk og gummiprod. Hindrer knirking og gnissing, frysing og uttørking. Vannavstøtende. Meget bra mekanisk og termisk stabilitet.

Mer informasjon
Varekode PRO-517063
FaresetningerDescription H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Trykkbeholder: Kan eksplodere under oppvarming. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P103 Les etiketten før bruk. P260 Ikke innånd aerosoler. P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale forskrifter.
EcoOnline link 517063
Skriv din egen produktomtale
Du omtaler:PROMEISTER BRAKE CLEANER
Din rangering
© 2017 BilXtra. All Rights Reserved.