kr 129,00

HVITT SMØREFETT 500ML SPRAY

Varekode
COM-WGR500M
På lager
HVITT SMØREFETT 500ML SPRAY
  • Gratis frakt ved kjøp over 499 kr
  • Normal leveringstid: 1-5 dager
  • "Hent i butikk" neste dag ved bestilling før kl. 14.00
  • Les mer om leveringsvilkår her: Frakt og Levering
Hvitt lithiumfett som smører og beskytter låser, lagre og andre bevegelige deler.Hvitt lithiumfett som smører og beskytter låser, lagre og andre bevegelige deler.
Mer informasjon
Varekode COM-WGR500M
FaresetningerDescription H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229: H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P280 Benytt vernehansker. P410 + P412 Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122°F. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
EcoOnline link WGR500M
Skriv din egen produktomtale
Du omtaler:HVITT SMØREFETT 500ML SPRAY
Din rangering
© 2017 BilXtra. All Rights Reserved.